.


Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Drewniak

Biuro: ul. Grota-Roweckiego 42 lok. 325, 43 - 100 Tychy

tel. 0 503 171 739Ostatnia aktualizacja: 2012-01-07
STRONA GŁÓWNA

KANCELARIA

OBSZARY PRAWA

DOJAZD

DEUTSCH
Metryczka/Impressum

Dane przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospoitej Polskiej (Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r. nr 47, poz. 278).

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Drewniak

telefon: 0 503 17 17 39

e-mail: adrewniak@radca-prawny.tychy.pl lub kancelaria@radca-prawny.tychy.pl

adres biura: ul. Grota-Roweckiego 42 pokój 325, 43-100 Tychy

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Tychy: 35182.

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 646-238-30-91

Uprawnienia oraz przynależność do samorządu zawodowego:

Agnieszka Drewniak jest radcą prawnym i wykonuje swój zawód na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednoity: Dz. U. z 2010 r., nr 10, poz. 65). W zakresie należytego wykonania zawodu radca prawny związany jest Kodeksem etyki zawodowej zatwierdzonym uchwałą VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r. Uprawnienia do wykonywania zawodu Agnieszki Drewniak potwierdzone są wpisem na listę radców prawnych nr KT 2438, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, siedziba: ul. Kościuszki 223c, 40-600 Katowice. Tytuł zawodowy brzmi: radca prawny i jest przyznany przez państwo polskie. Radca prawny jest z mocy prawa członkiem samorządu zawodowego Krajowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie. Zawodowe regulacje radców prawnych dostępne są na stronie internetowej www.kirp.pl

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Radca prawny Agnieszka Drewniak jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych polisa nr 07 KIRP/1/11, suma gwarancyjna 100 000 Euro, co stanowi 396 220 PLN oraz dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych polisa nr 07 KIRP/2/11, suma gwarancyjna 250 000 Euro, co stanowi 990 550 PLN. Do wyżej wymienionych umów ubezpieczenia mają zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych oraz Umowa Generalna z dnia 8 października 2010 roku pomiędzy KIRP a PZU S.A., HDI Asekuracja TU S.A. i AXA TUiR S.A.

Ograniczenie odpowiedzialności, Copyright i ochrona danych

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą przedstawieniu Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Drewniak i nie stanowią doradztwa prawnego. Informacje nie mogą być zmieniane, kopiowane ani fałszowane. Opracowanie zawartych na tej stronie danych jest zgodne z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zawiadamiamy, że przekazywane w formie pisemnej dane osobowe są gromadzone w formie przewidzianej przez przepisy prawa i ich dalsze przekazywanie osobom trzecim nie następuje.


Ubi societas, ibi ius.